دسته بندی : مجامع

ابلاغیه سازمان بورس در مورد برگزاری مجامع شرکتهای بورسی ۱۴۰۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
روش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
بستن