دسته بندی : مجامع

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(حضوری یا الکترونیکی)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
ابلاغیه سازمان بورس در مورد برگزاری مجامع شرکتهای بورسی 1400
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده افزایش سرمایه براي سال مالي منتهي به 1399/12/30
بستن