نویسنده : مدیر

اطلاعیه انتخابات هیات مدیره
آگهی ثبت افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ابلاغیه سازمان بورس در مورد برگزاری مجامع شرکتهای بورسی ۱۴۰۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
بستن