نویسنده : مدیر

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت گروه دارویی سبحان
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
اطلاعیه پرداخت سود سهام سال 1399
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به 1400/12/29
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1400/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (اعلام تنفس نوبت دوم )
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (اعلام تنفس)
بستن