دسته بندی : صورتهای مالی و گزارشات

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش کنترل های داخلی ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش کنترل داخلی سال ۱۳۹۹
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده
گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بستن