دسته بندی : صورتهای مالی و گزارشات

گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1401/12/29
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به 1400/12/29
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1400/12/29
گزارش کنترل های داخلی 12ماهه منتهی به 1400/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به 1399/12/30
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/12/30
بستن