نویسنده : مدیر

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش کنترل های داخلی ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش کنترل داخلی سال ۱۳۹۹
بستن