نویسنده : مدیر

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
اطلاعیه پرداخت سود سهام سال 1399
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به 1400/12/29
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1400/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (اعلام تنفس نوبت دوم )
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (اعلام تنفس)
جدول زمانبندي پرداخت سود
بستن