آرشیو اخبار

شهادت؛ پاداش خادمان ملت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهي به ‎1401/12/29
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1401/12/29
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29
زمانبندي پرداخت سود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(حضوری یا الکترونیکی)
اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت گروه دارویی سبحان
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
اطلاعیه پرداخت سود سهام سال 1399
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به 1400/12/29
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1400/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (اعلام تنفس نوبت دوم )
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (اعلام تنفس)
جدول زمانبندي پرداخت سود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
گزارش کنترل های داخلی 12ماهه منتهی به 1400/12/29
اطلاعیه انتخابات هیات مدیره
آگهی ثبت افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
ابلاغیه سازمان بورس در مورد برگزاری مجامع شرکتهای بورسی 1400
زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/12/30
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به 1399/12/30
گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/12/30
گزارش کنترل های داخلی 12ماهه منتهی به 1399/12/30
گزارش کنترل داخلی سال 1399
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده
گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز برای سال منتهی به 1399/12/30
زمانبندی پرداخت سود 99
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده افزایش سرمایه براي سال مالي منتهي به 1399/12/30
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 1399/12/30
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1399/12/30
افزایش نرخ جدی در صنعت دارو با شرکت البرزدارو کلید خورد

با سرمایه گذاری البرز در تماس باشید

بستن