گروه دارویی سبحان

تاریخچه
در سال 1355 این شرکت تحت عنوان شرکت سویران با مشارکت و دانش فنی شرکت سیباگایگی سوئیس به شماره 25673 ثبت و در سال 1360در شهر صنعتی رشت راه اندازی گردید. این شرکت در سال 1363 به داروسازی سبحان تغییر نام یافت. در سال 1381 در فهرست شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.
در سال 1383 سهام سرمایه گذاری البرز در البرزدارو، ایران دارو و کی بی سی به شرکت داروسازی سبحان انتقال و موضوع فعالیت شرکت از تولیدی به سرمایه گذاری تغییر و به گروه داروئی سبحان تغییر نام یافت.

سایت شرکت: www.sobhanpharma.com

شرکت های تابعه

بستن