چشم انداز و ماموریت

چشم انداز 

سرآمد و نوآور در حوزه فرآورده های سلامت

ماموریت

  • مدیریت بهینه شرکت های تابعه
  • فعالیت در عرصه های فناوری های پیشرفته و نوین
  • ایجاد زنجیره خلق ارزش اقتصادی (از تامین و تولید مواد اولیه تا عرضه مستقیم به مشتری نهایی)
  • ایجاد زنجیره خلق ارزش اقتصادی (از تامین و تولید مواد اولیه تا عرضه مستقیم به مشتری نهایی)
  • گسترش قلمرو به سطح ملی، منطقه ای و جهانی
  • مشارکت با شرکت های خارجی معتبر در حوزه فعالیت

با سرمایه گذاری البرز در تماس باشید

بستن