رویه های حاکمیت شرکتی

جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت های زیر مجموعه

  • حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصویب هیات مدیره، پرداخت می گردد.
  • پاداش عملکرد مجمعی مدیران عامل و اعضا هیات مدیره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رویه ای نظام مند و یکپارچه ، بر اساس میزان دستیابی به اهداف و توافقات مدیریتی تعیین و پرداخت می گردد.

 

ابلاغ ماموریت و وظایف مدیران شرکتهای زیر مجموعه

  • در راستا الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تکالیف مجمعی هلدینگ گروه سرمایه گذاری البرز ، “ماموریت ها، وظایف قانونی و رویه های حاکمیت شرکتی” با هدف شفافیت، حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی هیئت مدیره و حصول اطمینان از تداوم فعالیت، تدوین و به صورت مستمر به کلیه شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ می گردد.

 

ابلاغ رویه های حاکمیت شرکتی به شرکتهای زیرمجموعه

  • در راستا ایجاد وحدت رویه در شرکتهای زیر مجموعه و حصول اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظیر موارد ذیل) به شرکتها ابلاغ و میزان رعایت این اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پایش قرار می گیرد:
  • ضوابط تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
  • ضوابط تشکیل کمیته ریسک
  • سیاست ها و ضوابط تدوین بودجه سالیانه
  • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی سالیانه
  • ضوابط رعایت قانون ارتقا سلامت اداری
  • و …

با سرمایه گذاری البرز در تماس باشید

بستن